วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับตรง ‘iSC’ หลักสูตรวิทย์อินเตอร์ ปี 61 รอบพอร์ตฟอลิโอ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (ISC: Industrial Science and Management) รอบพอร์ตฟอลิโอ ครั้งที่ 2/2 หลักสูตรที่พัฒนานักวิทยาศาสตร์แนวใหม่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใน 3 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีประยุกต์ ควบคู่ไปกับความรู้รอบด้านอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ผ่านการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ (SCI + BUSINESS)