Photo Release

ไปรษณีย์ไทย เปิดโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 3 จากซ้าย)   และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ซ้ายสุด) ร่วมเปิดโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จังหวัดน่าน น้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่าย “บ้าน วัด โรงเรียน” ผ่านการใช้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานข่วงเมือง จังหวัดน่าน

Press Release

ไปรษณีย์ไทย ลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดต้นแบบ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จับมือประชาคมชาวน่าน พัฒนาท้องถิ่นด้วยแนวคิด บ้าน-วัด-โรงเรียน เสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ไปรษณีย์ไทยเดินหน้าเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ด้วยศักยภาพเครือข่ายของไปรษณีย์ไทย เปิดต้นแบบความสำเร็จโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” จังหวัดน่าน ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยใช้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่าย “บ้าน วัด โรงเรียน”

Press Release

ไปรษณีย์ไทย ขยายพื้นที่ “โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข” ครอบคลุม 12 เขต 14 พื้นที่ เผยผลักดันสินค้าเข้าสู่ระบบสร้างรายได้ชุมชนเพิ่มกว่า 30%

ไปรษณีย์ไทยเตรียมต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ไทย… เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ที่ทำไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง พร้อมสานต่อโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” โชว์ศักยภาพด้านเครือข่ายครอบคลุมทั่วไทย รุกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันสินค้าท้องถิ่นส่งขายทั่วประเทศ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) โดยในปี 2560 นี้

Photo Release

ไปรษณีย์ไทย ประกาศผลประกวดภาพถ่าย “หน้าต่างน่าน”

นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552 และนายวินัย ปราบริปู ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่าน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสินพร้อมประกาศผลโครงการ ประกวดภาพถ่าย “หน้าต่างน่าน” (NAN WINDOWS) ในโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง @น่าน” โดยผู้ชนะได้แก่ผลงาน “วิถีแห่งความเพียงพอ” รับรางวัล 159,000 บาท และโล่เกียรติยศ

Press Release

ไปรษณีย์ไทย จัดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2560 ภายใต้แนวคิด “ปณิธานพ่อสร้างไว้ สานต่อความเติบใหญ่ให้ชุมชน”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 9 ตุลาคม ภายใต้แนวคิด “ปณิธานพ่อสร้างไว้ สานต่อความเติบใหญ่ให้ชุมชน” น้อมนำแนวพระราชดำริ ริเริ่มโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ชูผลิตภัณฑ์ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” สินค้าชุมชนที่มีเอกลักษณ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการใช้เครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัลของไปรษณีย์ไทยเพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน พร้อมกันนี้ ภายในงานได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถ#