Tag: เคมีประยุกต์

มากกว่าการฝึกงาน!! ตามติด 3 นักศึกษา iSC ฝึกงานโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ กับสิ่งที่ได้มาคือ “ความแอคทีฟ – เมนูอาหารในฝัน – วัคซีนทางการแพทย์”

“การฝึกงาน” ถือเป็นหนึ่งในรายวิชาสำคัญของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งฝึกทักษะทางวิชาการ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา ผ่านการทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในห้องเรียน ควบคู่ไปกับการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน   เช่นเดียวกับนักศึกษาในหลักสูตร iSC หรือสาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแห่งเดียวที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการและบริหารธุรกิจ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วย SCI+BUSINESS

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับตรง ‘iSC’ หลักสูตรวิทย์อินเตอร์ ปี 61 รอบพอร์ตฟอลิโอ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (ISC: Industrial Science and Management) รอบพอร์ตฟอลิโอ ครั้งที่ 2/2 หลักสูตรที่พัฒนานักวิทยาศาสตร์แนวใหม่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใน 3 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีประยุกต์ ควบคู่ไปกับความรู้รอบด้านอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ผ่านการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ (SCI + BUSINESS)

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับตรงนักศึกษา ป.ตรี ปี 60 หลักสูตรวิทย์-บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อต่อยอดความรู้วิทยาศาสตร์ใน 3 สาขา คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เคมีประยุกต์ และเทคโนโลยีชีวภาพ สู่ธุรกิจเงินล้าน รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความรอบรู้ด้านอุตสาหการและบริหารธุรกิจ

3 หลักสูตรอินเตอร์มาแรง ตอบโจทย์อนาคต GEN Z ในโลกยุคใหม่

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของธุรกิจ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้สู่ภาคธุรกิจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น เด็กยุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่