ไปรษณีย์ไทย ขยายพื้นที่ “โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข” ครอบคลุม 12 เขต 14 พื้นที่ เผยผลักดันสินค้าเข้าสู่ระบบสร้างรายได้ชุมชนเพิ่มกว่า 30%

ไปรษณีย์ไทยเตรียมต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนผ่านโครงการ “ไปรษณีย์ไทย… เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ที่ทำไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง พร้อมสานต่อโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” โชว์ศักยภาพด้านเครือข่ายครอบคลุมทั่วไทย รุกพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันสินค้าท้องถิ่นส่งขายทั่วประเทศ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท (www.thailandpostmart.com) โดยในปี 2560 นี้