วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับตรง ‘iSC’ หลักสูตรวิทย์อินเตอร์ ปี 61 รอบพอร์ตฟอลิโอคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ (ISC: Industrial Science and Management) รอบพอร์ตฟอลิโอ ครั้งที่ 2/2 หลักสูตรที่พัฒนานักวิทยาศาสตร์แนวใหม่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ใน 3 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมีประยุกต์ ควบคู่ไปกับความรู้รอบด้านอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ผ่านการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจ (SCI + BUSINESS)

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.reg.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม – 8 มกราคม 2561 และประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   โทรศัพท์ 085-903-0440   และ www.facebook.com/isci.TU